MPA Download

เรื่องทั่วไป

1. ใบคำร้องทั่วไป

2. ใบคำร้องลาป่วย-ลากิจ

3. แบบคำร้องขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

4. หนังสือมอบอำนาจ


 

ขอแก้ไข/เปลี่ยนชื่อสกุล/คำนำหน้านาม และยศ

5. แบบคำขอแก้ไข-เปลี่ยนชื่อสกุล คำนำหน้านามและยศ
6. แบบฟอร์มแจ้งขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาแบบ MASTER CARD (กรณีบัตรชำรุด, สูญหาย, เปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ-สกุล, แก้ไขบัตรฯผิด)


 

เกี่ยวกับการค้นคว้าอิสระ

7. แบบเสนอหัวข้อ

8. เอกสารแนะนำการค้นคว้าอิสระ 

9. ตัวอย่างปกนอก PAD 7096

10. หลักฐานบันทึกการให้คำปรึกษาระหว่างนักศึกษกับอาจารย์ที่ปรึกษาฯ (ว.10)

11.  แบบรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอกงานนิพนธ์ (ว.11)

12. แบบประเมินการสอบการคันคว้าอิสระ (ค.3)

13. แบบรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (ว.9).pdf 

14. แบบรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (ว.9).doc

15. ตัวอย่างการกรอก ว.9 เผยแพร่ในวารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์

16. ตัวอย่างการกรอก ว.9 เผยแพร่ในเว็บบทความ.pdf

17. แบบสอบถามผู้เรียน

18. แบบสอบผู้ใช้มหาบัณฑิต


 

โลโก้

19. โลโกพ่อขุนรามคำแหง

20. โลโกพ่อขุนรามคำแหง 2

21. โลโก้ รป.ม.

 

 

 

 

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม