ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ลักษณะโครงการ               : เป็นโครงการจัดการศึกษานอกเวลาราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      : คณะรัฐศาศตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เหตุผลและวัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of public Administration) เป็นโครงการพิเศษ ศึกษานอกเวลาราชการ
ณ ส่วนกลางที่ วิทยาเขตบางนา และ ส่วนภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่สนใจทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อการพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ทั้งทางด้านคุณภาพและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
2. เพื่อขยายโอกาสและทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการสร้างความพร้อมเพื่อการเตรียมบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
    และบุคลากรที่สนใจให้เป็นนักบริหารสมัยใหม่
3. เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ บูรณาการองค์ความรู้สำหรับการบริหารงานภาครัฐและเอกชน

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม