หลักสูตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      :  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)       :  รป.ม. 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :  Master of Public Administration 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)   :  M.P.A. 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักการและเหตุผล
      เพื่อให้เป็นไปตามที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 สืบเนื่องถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ซึ่งได้มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โดยให้มีคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเน้นการให้และขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนชาวไทยอย่างทั่วถึงในทุกระดับนับเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาวอันจะนำพา ประเทศชาติไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาไปในทิศทางขององค์การเรียน (Learning Organization) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างดี จึงได้มีนโยบายจัดทำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างและพัฒนาวิชาความรู้ทั้งในด้านวิชาการและการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ ที่มีความสำคัญต่อหน่วยงานต่าง ๆ และต่อการพัฒนาประเทศชาติ โดยเน้นการนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาในระดับต่าง ๆ ต่อไป

หลักสูตร และการรับรองหลักสูตร


  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551

  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547

  • หลักสูตร พ.ศ. 2546

 

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" (ปุ่มสีเขียว) ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้ Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม