มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of public Administration) เป็นโครงการพิเศษ ศึกษานอกเวลาราชการ ณ ส่วนกลางที่ วิทยาเขตบางนา และ ส่วนภูมิภาคต่างๆเพื่อบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่สนใจทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ทั้งทางด้านคุณภาพและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Ex. M.P.A. Program

วิชา PA 501 พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์

 • สัปดาห์ที่ 1  วันที่ 18 - 19    ธันวาคม 2547
 • สัปดาห์ที่ 2  วันที่ 25 - 26    ธันวาคม 2547
 

วิชา PA 500 การใช้ภาษาอังกฤษด้านรัฐประศาสนศาสตร์

 

 • สัปดาห์ที่ 1  วันที่ 22 - 23    มกราคม 2548
 • สัปดาห์ที่ 2  วันที่ 19 - 20    มกราคม 2548

 

วิชา PA 701 ขอบข่ายและแนวคิดเชิงทฤษฎีรัฐปศาสนศาสตร์

 • สัปดาห์ที่ 1   วันที่ 19 - 20   กุมภาพันธ์ 2548
 • สัปดาห์ที่ 2   วันที่ 26 - 27   กุมภาพันธ์ 2548
 • สัปดาห์ที่ 3   วันที่   5 - 6     มีนาคม    2548
 • สัปดาห์ที่ 4   วันที่ 12 - 13    มีนาคม    2548
สอบ PA701 วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2548 เวลา 13.00 - 16.00 น.

 

วิชา RU 600 ความรู้คู่คุณธรรม  
 • สัปดาห์ที่ 1  วันที่   5 - 6     กุมภาพันธ์ 2548
 • สัปดาห์ที่ 2  วันที่ 12 - 13    กุมภาพันธ์ 2548
 • .

 

PA 703 ระบบการเมืองและระบบราชการไทย  
 • สัปดาห์ที่ 1   วันที่    7 - 8    พฤษภาคม  2548
 • สัปดาห์ที่ 2   วันที่  14 - 15  พฤษภาคม   2548
 • สัปดาห์ที่ 3   วันที่  21 - 22   พฤษภาคม  2548
 • สัปดาห์ที่ 4   วันที่  28 - 29   พฤษภาคม  2548

 • สอบ PA703 วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2548 เวลา 13.00 - 16.00 น.

 

PA 702 ระเบียบวิธีวิจัยและการใช้สถิติทางรัฐประศาสนศาสตร์  
 • สัปดาห์ที่ 1   วันที่ 11 - 12   มิถุนายน   2548
 • สัปดาห์ที่ 2   วันที่ 18 - 19   มิถุนายน   2548
 • สัปดาห์ที่ 3   วันที่ 25 - 26   มิถุนายน   2548
 • สัปดาห์ที่ 4   วันที่   2 - 3     กรกฎาคม 2548

 • สอบ PA702 วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2548 เวลา 13.00 - 16.00 น

 

วิชา PA 704 การกำหนดและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

 
 • สัปดาห์ที่ 1   วันที่ 26 - 27   มีนาคม 2548
 • สัปดาห์ที่ 2   วันที่   2 - 3    เมษายน 2548
 • สัปดาห์ที่ 3   วันที่   9 - 10  เมษายน  2548
 • สัปดาห์ที่ 4   วันที่  23 - 24 เมษายน  2548

 • สอบ PA704 วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2548 เวลา 13.00 - 16.00 น. .

สถานที่บรรยาย   อาคาร   สวรรคโลก   
มหาวิทยาลัยรามคำแหง   หัวหมาก    ห้อง 301

เวลาบรรยาย      วันเสาร์       เวลา 08.30น .-17.30น. 

    วันอาทิตย์์     เวลา 08.30น .-12.30น. 

การแต่งกาย       นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเข้าฟังการบรรยายทุกครั้ง

 


รศ. เฉลิมพล ศรีหงษ์

(c) copyright 2006. Master of Public Administration , Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.