นายชีพ จุลมนต์
(นายกสภามหาวิทยาลัย)
   

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
(อธิการบดี)
อดีตอธิการบดีรังสรรค์ แสงสุข
   
รศ.ชลิดา ศรมณี
(ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ)
รศ.เฉลิมพล ศรีหงษ์
(กรรมการบริหารโครงการฯ)
   

ศ.ดร.จิรโชค วีระสย

รศ.สิทธิพันธ์ พุทธหุน
(รองอธิการบดี)

   
ผศ.ดร.บุญชาญ ทองประยูร
(รองอธิการบดี)
ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
(คณบดีคณะรัฐศาสตร์)
   
รศ.สุรพันธ์ ทับสุวรรณ

รศ.พัชรี พลาวงศ์

   

ผศ.ดร..ภีรภัทร ภักคีรี
ประธานโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการนวัตกรรม

ดร.วิโรจน์ ก่อสกุล
(กรรมการบริหารโครงการฯ)
   
อ.เดช อุณหะจิรังรักษ์
(กรรมการบริหารโครงการฯ)
อ.บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์
(กรรมการบริหารโครงการฯ)
 
 


รศ. เฉลิมพล ศรีหงษ์

(c) copyright 2006. Master of Public Administration , Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.