*** โครงการฯ รป.ม. เผยแพร่การสอนแบบออนไลน์ ตามตารางบรรยายที่ระบุไว้เดิม ซึ่งนักศึกษาจะต้องติดตามการมอบงานจากอาจารย์ผู้สอน และส่งงานตามเวลาที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด และสามารถ Download File Video เรียนได้

  สัปดาห์ที่ 2

  วิชา PAD 6000
  ภาษาอังกฤษด้านรัฐประศาสนศาสตร์
  (English for Public Administration)

  บรรยายโดย ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร
  วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00.21.00 น.

  ตารางบรรยาย

  Assignment
  ส่ง Assignment ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2564
  ที่ e-mail : mpa_ram@yahoo.com
  ..................................................

  PAD 6000 คาบที่ 1
  ..................................................


  PAD 6000 คาบที่ 2
  ..................................................

  PAD 6000 คาบที่ 3
  ..................................................(c) copyright 2006. Master of Public Administration , Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.