*** โครงการฯ รป.ม. เผยแพร่การสอนแบบออนไลน์ ตามตารางบรรยายที่ระบุไว้เดิม ซึ่งนักศึกษาจะต้องติดตามการมอบงานจากอาจารย์ผู้สอน และส่งงานตามเวลาที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด และสามารถ Download File Video เรียนได้

  สัปดาห์ที่ 1

  วิชา PAD 6202
  การบริหารเชิงกลยุทธ์
  Strategic Administration

  บรรยายโดย อ.ดร.วิโรจน์ ก่อสกุล
  วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00.21.00 น.

  ตารางบรรยาย


  บรรยายสด ผ่านระบบ Google Meet เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
  นักศึกษาต้องใช้ E-mail @rumail.ru.ac.th เท่านั้น

  ลิงค์ = https://meet.google.com/ocg-auxt-drr
  รหัส = ocg-auxt-drr


  เทปบรรยายสด ผ่านระบบ Google Meet


  PAD 6202 คาบที่ 1

  ..................................

  PAD 6202 คาบที่ 2

  ..................................

  PAD 6202 คาบที่ 3

  ..................................

(c) copyright 2006. Master of Public Administration , Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.