*** โครงการฯ รป.ม. เผยแพร่การสอนแบบออนไลน์ ตามตารางบรรยายที่ระบุไว้เดิม ซึ่งนักศึกษาจะต้องติดตามการมอบงานจากอาจารย์ผู้สอน และส่งงานตามเวลาที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด และสามารถ Download File Video เรียนได้


  สัปดาห์ที่ 4

  วิชา PAD 6501
  การคลังสาธารณะและงบประมาณแผ่นดิน
  Public Finance and Budgeting

  บรรยายโดย ผศ.ดร.วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี
  วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00.21.00 น.

  ตารางบรรยาย


  บรรยายสด ผ่านระบบ Google Meet เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
  นักศึกษาต้องใช้ E-mail @rumail.ru.ac.th เท่านั้น

  ลิงค์ = https://meet.google.com/ajg-hasg-meu
  รหัส = ajg-hasg-meu

  เทปบรรยายสด ผ่านระบบ Google Meet


  PAD 6501-1
  ..................................

  PAD 6501-2
  ..................................

  Link ส่ง Quiz
  https://forms.gle/fxDB9sEhHZaBL5bYA


(c) copyright 2006. Master of Public Administration , Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.