*** โครงการฯ รป.ม. เผยแพร่การสอนแบบออนไลน์ ตามตารางบรรยายที่ระบุไว้เดิม ซึ่งนักศึกษาจะต้องติดตามการมอบงานจากอาจารย์ผู้สอน และส่งงานตามเวลาที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด และสามารถ Download File Video เรียนได้

  สัปดาห์ที่ 1

  วิชา PAD 6301
  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัย
  (Contemporary Human Resource Management)

  บรรยายโดย รศ.ชลิดา ศรมณี
  วันเสาร์ที่ 27 พฤสจิกายน 2564 เวลา 08.00.21.00 น.

  ตารางบรรยาย

  PAD 6301 คาบที่ 1
  ..................................................


  PAD 6301 คาบที่ 2
  ..................................................

  PAD 6301 คาบที่ 3
  ..................................................(c) copyright 2006. Master of Public Administration , Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.