*** โครงการฯ รป.ม. เผยแพร่การสอนแบบออนไลน์ ตามตารางบรรยายที่ระบุไว้เดิม ซึ่งนักศึกษาจะต้องติดตามการมอบงานจากอาจารย์ผู้สอน และส่งงานตามเวลาที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด และสามารถ Download File Video เรียนได้


  สัปดาห์ที่ 4

  วิชา PAD 6301
  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัย
  Contemporary Human Resource Management

  บรรยายโดย อ.ดร.จักรภพ ศรมณี
  วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00.21.00 น.

  ตารางบรรยาย  บรรยายสด ผ่านระบบ Google Meet เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
  นักศึกษาต้องใช้ E-mail @rumail.ru.ac.th เท่านั้น

  ลิงค์ = https://meet.google.com/jod-fccv-zfu
  รหัส =
  jod-fccv-zfu


  เทปบรรยายสด ผ่านระบบ Google Meet


  PAD 6301-1
  ..................................

  PAD 6301-2
  ..................................(c) copyright 2006. Master of Public Administration , Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.