*** โครงการฯ รป.ม. เผยแพร่การสอนแบบออนไลน์ ตามตารางบรรยายที่ระบุไว้เดิม ซึ่งนักศึกษาจะต้องติดตามการมอบงานจากอาจารย์ผู้สอน และส่งงานตามเวลาที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด และสามารถ Download File Video เรียนได้

  สัปดาห์ที่ 1

  วิชา PAD 6201
  องค์การและนวัตกรรมในองค์การ
  (Organizations and the Innovation)

  บรรยายโดย อ.ดร.วิโรจน์ ก่อสกุล
  วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00.21.00 น.

  ตารางบรรยาย

  PAD 6201 คาบที่ 1
  ..................................................

  PAD 6201 คาบที่ 2
  ..................................................

  PAD 6201 คาบที่ 3
  ..................................................(c) copyright 2006. Master of Public Administration , Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.