*** โครงการฯ รป.ม. เผยแพร่การสอนแบบออนไลน์ ตามตารางบรรยายที่ระบุไว้เดิม ซึ่งนักศึกษาจะต้องติดตามการมอบงานจากอาจารย์ผู้สอน และส่งงานตามเวลาที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด และสามารถ Download File Video เรียนได้

  สัปดาห์ที่ 1

  วิชา PAD 7403
  สัมมนานโยบายและการจัดการสาธารณะ
  (Seminar Policy and Public Management)

  บรรยายโดย อ.ดร.บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์
  วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00.21.00 น.

  ตารางบรรยาย

  PAD 7403 คาบที่ 1-1

  เทปบรรยายสด ผ่านระบบ Google Meet
  PAD 7403 คาบที่ 1-2

  ..................................................

  PAD 7403 คาบที่ 2
  ..................................................

  PAD 7403 คาบที่ 3

  ..................................................


(c) copyright 2006. Master of Public Administration , Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.