*** โครงการฯ รป.ม. เผยแพร่การสอนแบบออนไลน์ ตามตารางบรรยายที่ระบุไว้เดิม ซึ่งนักศึกษาจะต้องติดตามการมอบงานจากอาจารย์ผู้สอน และส่งงานตามเวลาที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด และสามารถ Download File Video เรียนได้

  สรุปการสอบประมวลความรู้ (PAD 7097)

  วิชา PAD 7097
  สอบประมวลความรู้
  Comprehensive Examination

  โดย อ.ดร.บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์
  วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565


  PAD 7097 - 1

  ..................................

  PAD 7097 - 2

  ...................................
 

(c) copyright 2006. Master of Public Administration , Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.