*** ยินดีต้อนรับสู่ โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ...

ข่าวโครงการ


  ประกาศการเปลี่ยนแปลงลงประกาศต่างๆของโครงการฯ more...
  ประกาศกำหนดส่งงานของนักศึกษา more...

  แจ้งนักศึกษาเพื่อทราบ more...

  ประกาศสอบแก้ I สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ more...

ประกาศรายชื่ออนุมัติสภาฯ


  ภาค 2 ปีการศึกษา 2559

  อนุมัติสภาฯ ส่วนกลาง

  - ครั้งที่ 9,
  13,

  อนุมัติสภาฯ ส่วนภูมิภาค

  - ครั้งที่ 3
  , 4, 8, 12

ผู้ที่ยังไม่มีชื่ออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนั้น
อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบวุฒิเดิมจากบัณฑิตวิทยาลัย
กำหนดสอบวิชา PAD 7097 (สอบประมวลความรู้)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบ วิชา PAD 7097 (สอบประมวลความรู้)
ประกาศสอบแก้ I
ประกาศรายชื่อเข้าสอบ


จ.นนทบุรี รุ่นที่ 9/1
สอบวิชา PAD7403 วันเสาร์ที่ 22 ก.ค. 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.

จ.นนทบรี รุ่นที่ 9/2
สอบวิชา PAD7403 วันเสาร์ที่ 22 ก.ค. 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.กำหนดการลงทะเบียนเรียน
  


(c) copyright 2006. Master of Public Administration , Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.