*** ยินดีต้อนรับสู่ โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ...
ข่าวโครงการ


    ประกาศการเปลี่ยนแปลงลงประกาศต่างๆของโครงการฯ more...
    ประกาศกำหนดส่งงานของนักศึกษา more...

    แจ้งนักศึกษาเพื่อทราบ more...

    ประกาศสอบแก้ I สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ more...

ประกาศรายชื่ออนุมัติสภาฯ
ผู้ที่ยังไม่มีชื่ออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนั้น
อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบวุฒิเดิมจากบัณฑิตวิทยาลัย
กำหนดสอบวิชา PAD 7097 (สอบประมวลความรู้)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบวิชา PAD 7097 (สอบประมวลความรู้)
ประกาศสอบแก้ I
ประกาศรายชื่อเข้าสอบ


จังหวัดลพบุรี่ รุ่นที่ 10
สอบวิชา PAD6103 วันเสาร์์ที่ 6 ก.พ. 59 เวลา 09.00 - 12.00 น.

จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 10 ห้อง 1
สอบวิชา PAD7403 วันเสาร์์ที่ 6 ก.พ. 59 เวลา 09.00 - 12.00 น.

จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 10 ห้อง 2
สอบวิชา PAD7302 วันเสาร์์ที่ 6 ก.พ. 59 เวลา 09.00 - 12.00 น.

จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 8 ห้อง 1
สอบวิชา PAD6202 วันอาทิตย์์ที่ 7 ก.พ. 59 เวลา 09.00 - 12.00 น.

จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 8 ห้อง 2
สอบวิชา PAD6102 วันอาทิตย์์ที่ 7 ก.พ. 59 เวลา 13.00 - 16.00 น.กำหนดการลงทะเบียนเรียน
  


(c) copyright 2006. Master of Public Administration , Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.