>> นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบคำร้องทั่วไป และแบบคำร้องลาป่วย-ลากิจ และเขียนรายละเอียดส่งมายังโครงการฯ ที่ Fax.0-2310-8246 หรือที่ mpa_ram@hotmail.com <<
แบบคำร้องทั่วไป

แบบคำร้องลาป่วย-ลากิจ

  - จ.เชียงใหม่
  - วิทยาเขตบางนา
  - จ.ระยอง
  - จ.สงขลา
  - สาขาวิทยบริการ จ.ลพบุรี
  - หัวหมาก
  - จ.นนทบุรี
   
  - จ.เชียงใหม่
  - วิทยาเขตบางนา
  - จ.ระยอง
  - จ.สงขลา
  - สาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุรี
  - หัวหมาก
  - จ.นนทบุรี
   
แบบแจ้งขอทำบัตรประจำตัว
นักศึกษา Master Card


แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล
คำนำหน้า นาม และยศ
  - Download Now
 
  - Download Now
 
การเรียนการสอน

LOGO

  - ตัวอย่างปกนอก PAD 7096
   
  - โลโกพ่อขุนฯ
  - โลโกโครงการฯ
   
แบบฟอร์มวิชา  PAD 7096 (การค้นคว้าอิสระ)

แบบฟอร์มต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย

  - แบบเสนอหัวข้อ (DOC)
  - แบบบันทึกให้คำปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ระหว่างนักศึกษา กับอาจารย์ที่ปรึกษา ว.10
  - แบบรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอกงานนิพนธ์ ว.11
  - แบบรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระ ว.9
....... ตัวอย่างการกรอก ว.9
  - แบบประเมินผลการสอบการค้นคว้าอิสระ ค.3
   
 
 
แบบสอบ (PDF)
  - แบบสอบถามผู้เรียน (PDF)
หมายเหตุ
นศ.ต้องส่งแบบสอบถามผู้เรียน
พร้อมกับเล่ม PAD 7096 การศึกษาอิสระ
  - แบบสอบผู้ใช้มหาบัณฑิต (PDF)
   
   
   
   
  - แบบขอหนังสือรับรองระดับบัณฑิตศึกษา
  - แบบขอใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
  - แบบขอใบตรวจสอบผลการศึกษา(Grade Report)
  - แบบขอแก้ไขหนังสือสําคัญ
  - หนังสือมอบอํานาจ
   
   
   
   
  แบบผ่อนผันค่าเทอม (PDF)
  *** นักศึกษาต้องผ่อนผันก่อนล่วงหน้า และผ่อนผันได้ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันกำหนดลงทะเบียนเรียน
และส่งแบบได้ทางโทรสาร 02-3108246 หรือ
E-mail : mpa_ram@hotmail.com
   
   
   
   
   
คำร้องขอรับปริญญาบัตร และหนังสือมอบอำนาจ (PDF)

1.เขียนแบบคำร้องขอรับปริญญาบัตร
2.เขียนแบบฟอร์มมอบอำนาจ
3.แนบสำเนาบัตรประชาชน (พร้องรับรองสำเนาถูกต้อง)

ติดต่อโครงการฯ โทร.08-1400-8816

ที่อยู่
โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
   
   
 

รศ. เฉลิมพล ศรีหงษ์

(c) copyright 2006. Master of Public Administration , Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.